Loading...

Return/Cancellation policy

General
Skin Experience LLC® reserves the right, at any time, to modify, alter or update these Terms of Use.

Site Contents
Unless otherwise noted, the design of the Site, the Site as a whole, and all materials that are part of the Site (collectively, the "Contents") are copyrights, trademarks, trade dress or other intellectual properties owned, controlled or licensed by Skin Experience LLC® or its subsidiaries and affiliates.

RETURNING ITEMS PURCHASED AT http://www.covanthuocnghe.com/ ONLY

Credit Card

We want you to be happy with your purchase from covanthuocnghe.com . You  return most merchandise for a full refund, less shipping charges, based on the original form of payment, within 30 days of purchase. If you are returning a gift, please include receipt.
If you ordered by credit card, we'll credit your account within 30 business days and it will show on your next statement depending on the issuing bank and/or billing cycle.

Chung
Skin Experience LLC ® bảo lưu quyền, bất cứ lúc nào, để sửa đổi, thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản sử dụng.

Nội dung trang web

Thông thường, các thiết kế của trang web, các trang web như một toàn thể, và tất cả các tài liệu là một phần của trang web (gọi chung là "Nội dung") là bản quyền, nhãn hiệu, trang phục thương mại hoặc tài sản trí tuệ khác thuộc sở hữu, kiểm soát hoặc cấp giấy phép Skin Kinh nghiệm LLC ® hoặc công ty con và các chi nhánh.

Trả mua tại http://www.covanthuocnghe.com/shop/ ONLY

Thẻ tín dụng


Chúng tôi muốn bạn được hài lòng khi mua hàng từ covanthuocnghe.com. Chúng tôi sẽ hoàn trả đầy đủ trừ tiền cước phí vận chuyển, dựa trên hình thức ban đầu của thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hàng. Nếu bạn trả lại sản phẩm từ quà tặng, xin vui lòng kèm theo biên nhận.
Nếu bạn đặt hàng bằng thẻ tín dụng, chúng tôi sẽ hoàn tiền lại vào thẻ tín dụng của bạn trong vòng 30 ngày làm việc và nó sẽ hiển thị trên báo cáo tiếp theo của bạn tùy thuộc vào ngân hàng phát hành và / hoặc chu kỳ thanh toán.