Loading...

Privacy Policy

English

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or fill out a form.

When ordering or registering on our site, you may be asked to enter your: name or email address. You may, however, visit our site anonymously.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways:

  • To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs)
  • To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you)
  • To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs)
  • To process your transaction.
    Your information, whether public or private, will not be sold, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased products or service requested by the customer.
  • To send periodic emails
    The email address you provide for order processing, may be used to send you information and updates pertaining to your order, in addition to receiving occasional company news, updates, related product or service information, etc.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the satety of your personal information when you access your personal information.

Your consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.

Vietnamese

Những thông tin gì chúng tôi thu thập?

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi hoặc điền vào một mẫu.

Khi đặt hàng hoặc đăng ký trên trang web của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu nhập: tên hoặc địa chỉ email. Bạn có thể, tuy nhiên, hãy truy cập trang web của chúng tôi nặc danh.

Điều gì làm chúng tôi sử dụng thông tin của bạn không?

Bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng trong một trong những cách sau đây:

    
* Để cá nhân hoá những kinh nghiệm của bạn (thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu cá nhân của bạn)
    
* Để cải thiện trang web của chúng tôi (chúng tôi liên tục cố gắng để cải thiện các dịch vụ web của chúng tôi dựa trên thông tin và phản hồi chúng tôi nhận được từ bạn)
    
* Để cải thiện dịch vụ khách hàng (thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi hiệu quả hơn đáp ứng với yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn và nhu cầu hỗ trợ)
    
* Để quá trình giao dịch của bạn.
      
Thông tin của bạn, dù công hay tư, sẽ không được bán, chuyển nhượng, hoặc cho bất kỳ công ty khác vì bất kỳ lý do nào, mà không có sự đồng ý của bạn, trừ với mục đích rõ ràng của việc cung cấp các sản phẩm mua hoặc dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.
    
* Để gửi email định kỳ
      
Địa chỉ email mà bạn cung cấp cho chế biến để có thể sử dụng để gửi cho bạn thông tin và cập nhật liên quan đến đặt hàng của bạn, ngoài công ty thường xuyên nhận được tin tức, cập nhật, sản phẩm hoặc dịch vụ thông tin liên quan, vv

Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn?

Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để duy trì satety thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập thông tin cá nhân của bạn.

Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thay đổi Chính sách Bảo mật của chúng tôi

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi những thay đổi trên trang này.